Fransız İhtilali'nin En Önemli Sonuçlarından: Feodalizmin Kaldırılması

Fransız İhtilali (Devrimi) sonucunda, ülkedeki feodal yapı (derebeylik) feshedilmiş ve daha eşit bir yapı oluşturmaya çalışılmıştı. Detaylarını inceliyoruz.
Fransız İhtilali'nin En Önemli Sonuçlarından: Feodalizmin Kaldırılması

ihtilalin en önemli olaylarından biri, şüphesiz feodalizmin, feodal çağdan kalan eski hükümlerin, vergilerin ve imtiyazların ortadan kaldırılmasıydı ve bunu ağustos kararnameleri'ne borçluydu. kararnameler, fransız ihtilali sırasında ulusal kurucu meclis tarafından 4-11 ağustos 1789'da alınan 19 karardan oluşur. feodalizmin kaldırılmasına ilişkin 19 kararname mecliste kabul edildi ve 4 ağustos 1789 gecesi toplanan meclis, "ulusal meclis, feodal sistemi tamamen ortadan kaldırmıştır" bildirisi ile bunu resmiyete döktü. hem ikinci kesim (soylular) hem de birinci kesim (katolik din adamları) üzerinde toplanan bu güç böylelikle sona ermişti ve ancien regime tarihe karışmıştı. ayrıca bölgesel 13 parlamentoya dayanan eski yargı sistemi kasım 1789'da askıya alındı ve 1790'da tamamen kaldırıldı.

3 ağustos 1789'da, kendisi de bir aristokrat olan d'aiguillon dükü armand-désiré de vignerot du plessis-richelieu, üçüncü kesim'i destekleyen breton kulübü'nün toplandığı versailles'daki café amaury'de yoldaşları ile fikir birliğine vardıkları, feodal hakların ve köleliğin kaldırılmasını meclise önermişti. 4 ağustos akşamı bir diğer soylu, noailles vikontu louis marc antoine de noailles, fransız eyaletlerinde sükuneti yeniden sağlamak için meclise, soyluların ayrıcalıklarını kaldırmayı teklif etti.


meclis, vergilendirmede eşitliği ve tazminat ödenmeksizin kaldırılacak olan kölelikle ilgili konular dışındaki tüm manevi hakların insanlara geri verilmesini kabul etti. yasal cezanın eşitliği, herkesin kamuda görev alabilme serbestliği, görevde vekaletin kaldırılması, ondalık verginin itfaya tabi ödemelere dönüştürülmesi, ibadet özgürlüğü, haksız menfaatlerin yasaklanması ve kiliselere yapılan zorunlu ödemelerin kaldırılması gibi diğer öneriler de hemen ardından aynı şekilde kaldırıldı. eyalet ve kasaba ayrıcalıklarının kaldırılması ise son bir fedakarlık olarak sunuldu.

birkaç saat içinde, kağıt üzerinde fransa'nın neredeyse tüm yasaları değişmişti: manoryalizm mahkemeleri, rüşvetçi hukuk büroları, maddi dokunulmazlıkların alım satımı, vergilendirmede iltimas, zorunlu ondalık kilise vergilendirmesi, hasadın ilk ürünlerinin kiliselere bağışlanması, plüralizm ve haksız emekli maaşları kaldırıldı. kasabaların, eyaletlerin, şirketlerin ve şehirlerin de imtiyazları ellerinden alınmıştı. bu günü anmak için bir madalya hazırlandı ve meclis, kral xvi. louis'yi "fransız özgürlüğünün restoratörü" olarak ilan etti. 1789 ağustos kararnamesi, modern fransa'nın kurucu belgelerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmişti.

arka planı

14 temmuz 1789'daki bastille baskını'nı, paris'ten kırsal bölgelere yayılan kitlesel bir kargaşa izledi. açlık ve paniğe kapılan köylüler, soylu ailelere saldırdı ve birçok aristokrat malikanesi yakıldı. manastırlar ve kaleler de saldırıya uğradı ve yıkıldı. la grande peur (büyük korku) rüzgarı fransa'yı kasıp kavuruyordu.

büyük korku, fransız hükümetinin savunmasızlığını halka göstermişti, tam merkezde büyük bir otorite eksikliği vardı. uzayan isyanlar ve katliamlar, işlerin kontrolden çıkabileceği konusunda genel bir endişeye yol açmıştı.

temmuz 1789'un sonlarına doğru, köylü isyanı raporları ülkenin her yerinden paris'e dökülürken, meclis öfkeli köylüleri yatıştırmak ve onları barış ile sükunete yönlendirmek için ülkenin toplumsal yapısını yeniden düzenlemeye karar verdi. tartışma 4 ağustos gecesi boyunca devam etti. 5. günün şafağında (doğuda görülen gandalf ve rohirrim gibi), meclis feodal sistemi ortadan kaldırdı. birçok dini ve asil imtiyaz artık yoktu. ağustos kararnameleri, bir hafta sonra nihayet tamamlanacaktı.


11 ağustos'ta yayımlanan gözden geçirilmiş bir listede 19 kararname vardı

birinci madde: feodal mevcut haklarla birlikte bizzat feodal sistem kaldırılmıştır. köylüler, toprak sahiplerine tazminat ve para ödeyerek toprağın sahibi haline gelebileceklerdir.

ikinci madde: kuş besiciliği yapmanın ve güvercinlik kurmanın yalnızca belirli kişilerce yönetilme hakkı kaldırılmıştır. güvercinler, yalnızca belirlenen zamanlarda yakalanabilecektir. bu dönemler av mevsimi olarak kabul edilecek ve birilerine ait olmadan, toprak sahibi herkesin kuşları avlanmasına izin verilecektir.

üçüncü madde: çevrilmiş alanlarda tavşan avlama hakları da kaldırılmıştır. her toprak sahibi, kendi topraklarında her türlü tuzağı yok etme hakkına sahip olacak ve belirlenen av zamanlarında diledikleri gibi avlanacaklardır. ancak toprak sahipleri, kamu güvenliği düzenlemelerini uygulamakla yükümlüdür. kraliyet ormanı dahil tüm avlanma alanları ve tüm avlanma hakları da benzer şekilde kaldırılmıştır. bununla birlikte, kralın kişisel zevki için avlanması adına hazırlanmış belirli hükümler vardır. meclis başkanı, daha önce var olan avlanma haklarının ihlali nedeniyle hapse atılan veya sürgüne gönderilen kişilerin serbest bırakılmasını kraldan talep etmekle görevlendirilmiştir.

dördüncü madde: tüm manoryal mahkemeler kapatılmıştır, ancak yargıçların ve diğer adalet görevlilerinin meclis'ten gelecek talimatlara kadar görevlerine devam etmelerine izin verilmiştir.

beşinci madde: her türlü ondalık kilise vergisi veya bunların yerine olası bütün alternatifler kaldırılmıştır. papaz ve rahipler, cemaat üyelerinden zorunlu olmayan bağışla para toplayabilecek ve kilise bakım-onarım işlerinde kullanabilecektir.

altıncı madde: her türlü toprak kirası, meclisin belirlediği bir fiyattan herkesçe alınabilir hale getirilmiştir.

yedinci madde: adli ve belediye dairelerinin satışı kaldırılmıştır. hukuk bağımsız bir organ olacak, adalet herkese özgürce dağıtılacaktır. ancak, tüm bu tür yargıçlar, meclis'ten gelecek talimatlara kadar görevlerini yapacaklardır.

sekizinci madde: tüm kilise rahiplerinin ve papazlarının ödenekleri kaldırılmıştır.

dokuzuncu madde: vergilerin ödenmesindeki mali ayrıcalıklar sonsuza dek kaldırılmıştır. tüm vatandaşlardan aynı şekilde vergiler toplanacak ve yeni bir vergi toplama yöntemi oluşturulması için planlar düşünülecektir.

onuncu madde: mali olsun olmasın, belirli eyaletlere, bölgelere, şehirlere, kantonlara ve komünlere verilen tüm özel ayrıcalıklar kaldırılmıştır. yeni kurallara göre fransa'nın her parçası eşittir.

on birinci madde: hangi sınıfta ya da doğumda olursa olsun tüm vatandaşlar sivil ve askerlik hizmetlerinde eşit bir göreve sahiptir.

on ikinci madde: kiliselere artık ek ödenek verilmeyecektir. din adamları, mali bağışlar ve yardımlar için piskoposlarına başvurmalıdır.

on üçüncü madde: kiliseye halk tarafından yapılan bütün dini aidatlar meclis tarafından kaldırılmıştır.

on dördüncü madde: din adamlarının aylık geliri 3.000 livre ile sınırlandırılmıştır. aldıkları emekli maaşları 3.000 livre'den fazlaysa, bundan böyle hiç kimse aynı anda birkaç maaşdan yararlanamayacaktır.

on beşinci madde: kral ve meclis, emekli maaşları, ödenekler ve genel maaşlarla ilgili olarak sunulacak tüm raporları birlikte değerlendirecektir. hak edilmeyen maaşları azaltma veya iptal etme hakkına sahiptirler.

on altıncı madde: fransa'nın refahı için bu önemli müzakerelerin anısına bir madalya hazırlanacaktır. fransa'nın tüm cemaatlerinde ve kiliselerinde minnettarlıkla bir te deum ilahisi söylenecektir.

on yedinci madde: kral xvi. louis, fransız özgürlüğünün restoratörü ilan edilmiştir.

on sekizinci madde: meclis, kendisini kralın önüne halkı temsil eden bir organ olarak çıkacak ve bu önemli kararnameleri sunacaktır. te deum ilahisi, kralın şapelinde de söylenecektir.

on dokuzuncu madde: meclis, mümkün olan en kısa sürede, bu kararnamelerin uygulanmasına yardımcı olacak yasaların hazırlanmasını ciddi bir şekilde değerlendirecektir.

etkileri

ağustos kararnameleri, halkı sakinleştirme ve nezakete teşvik etme düşüncesiyle ilan edilmişti. ancak, sonraki iki yıl boyunca kararnameler defalarca revize edilecekti ve kral tarafından kabul edilmek istenmeyecekti. kral xvi. louis, bir yandan kararların asil ve cömert oluşundan derin memnuniyetini ifade ediyor; öte yandan, fedakarlıklar iyi olsa da, ruhban sınıfının ve asaletinin aşağılanmasına asla rıza göstermeyeceğini ve buna asla izin vermeyeceğini düşünüyordu: "fransız halkı bir gün beni zayıf olmakla suçlayabilir." nitekim bu kararnameleri geciktirmek için elinden geleni yaptı ama 5 ekim 1789 günü kadınlar versailles sarayı'na yürüdüler ve kralı ikna etmek için sarayından alıp zorla paris'e getirdiler. bu arada ağustos kararnameleri, 26 ağustos'ta meclisin insan ve yurttaş hakları bildirisi'ni yayımlamasının önünü açan en önemli olaydır.

kararnameler ile birlikte, başlangıçta köylülerin feodal aidatlarından kurtulmaları için ödeme yapmaları gerekiyordu. çoğunluk ödemeyi reddetti ve 1793'te ödeme yükümlülüğü iptal edildi. böylece köylüler topraklarını özgürleştirmiş oldular.

köylüler artık kilise'ye ondalık vergi ödemek zorunda değillerdi ancak toprak sahiplerinin kiralarını eski oranla aynı miktarda artırmalarına izin verilmişti. ulusal hükümet daha sonra arazi vergilerini artırarak yeni gelir sahiplerini vergi mükellefi kıldı. birçoğu bu yükten kurtulmaya çalıştı ancak uzun vadede, toprak kiralayanlar ve mülk sahipleri üzerindeki yeni yükler, üretkenlikteki hızlı gelişmelerle büyük ölçüde dengelendi ve bu da genel olarak herkesi daha zengin hale getirdi.